Loading...

Javna Iicitacija

Na osnovu odluke o pristupanju prodaji kombi vozila broj: 01-1767/2/2019 od 02.09.2019. godine direktor pozorišta objavljuje:

JAVNU LICITACIJU ZA PRODAJU VOZILA
1. Narodno pozorište-Narodno kazalište-Népszínház Subotica oglašava prodaju putem javne licitacije kombi vozilo marke: „FORD“ model: TRANSIT, neregistrovan, boja OM BELA, godinaproizvodnje: 2001, broj mesta za sedenje: 9.

2. Početna cena vozila je 70.000 dinara /sedamdeset hiljada dinara/.

3. Pravo učešća imaju pravna i fizička lica sa teritorije Republike Srbije, koja, do početka javne licitacije koja će se održati dana 12.09.2019. godine, uplate depozit u visini od 10%. Od utvrđene početne cene vozila na račun broj 840-138668-60, primalac depozita Narodno pozorište-Narodno kazalište-Népszínház Subotica, sa naznakom uplata depozita za javnu licitaciju.

4. Potencijalnim kupcima će se omogućiti razgledanje vozila koje je predmet prodaje na dan licitacije sat vremena pre održavanja licitacije.

5. Narodno pozorište- Narodno kazalište- Népszínház Subotica ima pravo da odustane od održavanja javne licitacije u roku od 5 dana od datuma održavanja licitacije.

6. Datum i vreme početka prijema ponuda za učešće u postupku javne licitacije je: od 03.09.2019. godine.

7. Datum i vreme završetka prijema ponuda za učešće u postupku javne licitacije je 12.09.2019. godine do 10:00 časova.

8. Ponuda se podnosi u pisanoj formi na adresu: Narodno pozorište-Narodno kazalište-Népszínház Subotica, Senćanski put 71,sa naznakom : „Prijava za javnu licitaciju za prodaju vozila marke „FORD“ “

9. Datum, vreme, i mesto održavanja javne licitacije je 12.09.2019. godine u 12:00 časova uprostorijama Narodnog pozorišta-Narodnog kazališta-Népszínház Subotica, Subotica, Senćanski put br. 71.

10. Ponuda fizičkih lica treba da sadrži : ime i prezime, prebivalište, JMBG, broj lične karte, broj telefona, i ponuđenu cenu.

11. Ponuda pravnih lica treba da sadrži : naziv i sedište pravnog lica, PIB, matični broj, potpis ovlašćenog lica overen pečatom, broj telefona, ime i prezime osobe za kontakt i ponuđenu cenu.

12. Da bi lice učestvovalo u postupku javne licitacije neophodno je da zajedno sa ponudom dostavi i dokaz o uplati depozita.

13. Predmet prodaje dodeliće se onom učesniku licitacije koji ponudi najvišu cenu.

14. Troškove PDV-a, troškove prenosa vlasništva, kao i troškove transporta vozila i sl. snosi kupac.

15. Službeno vozilo se prodaje u viđenom i zatečenom stanju, bez prava na reklamaciju.

16. Učesniku koji je ponudio najvišu cenu, uplaćeni depozit se uračunava u kupoprodajnu cenu.

17. Razliku između deponovanog iznosa i kupoprodajne cene kupac će uplatiti na račun Narodno

pozorište-Narodno kazalište-Népszínház Subotica, a u saglasnosti sa odredbama ugovora o kupoprodaji koji bude zaključen po okončanoj licitaciji.

18. U slučaju odustajanja od potpisivanja ugovora o kupoprodaji depozit se zadržava tj. uplaćeni depozit se ne vraća.

19. Učesnicima javne licitacije koji ne budu izabrani kao kupac vraća se uplaćeni depozit u roku od 30 dana od dana završetka licitacije.

20. Ugovor o kupoprodaji se zaključuje sa učesnikom koji ponudi najvišu cenu, u roku od 5 dana od dana potpisivanja zapisnika o rezultatima javne licitacije.

21. Kupljeno vozilo kupac je dužan da isplati u celosti pre preuzimanja vozila, u roku od 5 dana od dana potpisivanja kupoprodajnog ugovora.

22. Detaljnije informacije u vezi sa prodajom putem javne licitacije mogu se dobiti na telefon

024/554-287, radnim danima od 08:00 do 14:00.

Miloš Stanković, direktor