Javne nabavke

јавна набавка добара –-материјал за културу , обликоване по паријама, и то: -Партија 1 – материјал за тон -Партија 2 – материјал за светло