Javne nabavke

добара –-опрема за културу , обликоване по паријама, и то: -Партија 1 – опрема за тон -Партија 2 – опрема за светлост -Партија 3- електрични алати -Партија 4.столарска опрема