Javne nabavke

Usluga umetnika u predstavi

29.08.2014

www.suteatar.org e-mail: npnkn@npnkn.org тел: 024/554-700 Суботица, Сенћански пут 71 Број: 01- 1559 /14 Датум: 19.08.2014.godine На основу члана 53., а у вези са чланом 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12), Наручилац управник позоришта д о н о с и: ОДЛУКУ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКA ЈАВНЕ НАБАВКЕ Ред.бр.ЈН ППБОПЗПП 12/2014 I Покреће се поступак јавне набавке услуга-уметника: редитељ, сценограф, костимограф, композитор, лектор и сценски покрети за потребе извођења представе „Глорија“. Назив и ознака из ОРН: 92000000– услуга у области рекреације, културе и спорта II Поступак јавне набавке из тачке I. ове одлуке спровешће се у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда сходно члану 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама. III Процењена вредност јавне набавке, без обрачунатог пореза на додату вредност, износи 1.289.000,00 динара. Наручилац не обезбеђује материјал, добра и услуге из својих средстава и извора у смислу става 3. члана 67. Закона о јавним набавкама. IV Оквирни датуми у којима ће се спроводити поједине фазе поступка јавне набавке су, за: - објављивање Обавештења о покретању поступка и Конкурсне документације на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца - 19.август 2014.године; - упућивање Позива за подношење понуда и Конкурсне документације понуђачима - 19.август 2014.године; - рок за подношење понуда – 8 дана од дана упућивања Позива за подношење понуда и Конкурсне документације; - отварање понуда и преговарање – 8-ог дана од дана упућивања Позива за подношење понуда и Конкурсне документације понуђачима - 27.08.2014.године, у 11:00 часова, у просторијама позоришта у Суботици, Сенћански пут 71 - стручна оцена понуда и састављање писаног извештаја о стручној оцени понуда – у року од једног дана од дана отварања понуда и преговарања; - доношење Одлуке о додели уговора –у року од једног дана од дана отварања понуда и преговарања. -објављивање Одлуке о додели уговора – у року од 2 дана од дана доношења исте; - закључење уговора - у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. -објављивање обавештења о закљученом уговору у року од 5 дана од дана закључења уговора . V Средства за јавну набавку из тачке III. ове одлуке обезбеђена су Одлуком о буџету АПВ за 2014. годину и Финансијским планом прихода и примања и расхода...за 2014.годину,-извор финансирања 01 -приходи из буџета, конто 424221. VI Примењује се преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, сходно члану 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12) из следећих разлога: уметничких разлога предмета јавне набавке. Сходно члану 36. став 2. Закона о јавним набавкама (”Службени гласник РС” бр. бр.124/12), Наручилац је, дана 06.августа 2014.године, под беојем: 01-1325/2014, упутио Управи за јавне набавке захтев за мишљење о основаности примене преговарачког поступка. VII Позив за подношење понуда Наручилац ће упутити следећим физичим лицима: 1. Николић Анђелка дипл.редитељ из Београда, 2. Поповић Весна дипл.сценограф из Новог Београда, 3. Дејан Дошљак, костимограф из Београда, 4. Аттила Антал дипл редитељ/композитор из Суботице, 5. Средојевић Дејан др.филолошких наука из Новог Сада и 6. Мишић Бојана кореограф из Београд. Управник ___________________ мрЉубица Ристовски Потврђујемо да наручилац на наведеном конту има обезбеђена финансијска средства Датум: 19.08.201.године Параф лица одговорног за финансијска питања: ___________________ Олга Радмило-Драшковић На основу члана 36. став 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, ) Народно позориште-Narodno kazalište-Népszinház Суботица објављује ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА Ред.бр. ЈН ППБОПЗПП 12/2014 Назив наручиоца: Народно позориште-Narodno kazalište-Népszinház Суботица Адреса наручиоца: 24000 Суботица Сенћански пут 71 Интернет страница наручица: www.suteatar.org Врста наручиоца: Установа културе Врста поступка јавне набавке: преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда сходно члану 36 став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12) Врста предмета: Услуга у области рекреације, културе и спорта-услуге уметника за позоришну представу „Глорија“ ОРН: 92000000 Наручилац набавља услуге: -редитеља, сценографа,костимографа, композитора, лектора и сценски покрети. Наручилац не спроводи преговарачки поступак из члана 36. став 1. тачка 2) Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену: Примењује се преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, сходно члану 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12) из уметничких разлога. Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда: Позив за подношење понуда Наручилац ће упутити следећим лицима: 1. Николић Анђелка дипл.редитељ из Београда, 2. Поповић Весна дипл.сценограф из Новог Београда, 3. Дејан Дошљак, костимограф из Београда, 4. Аттила Антал дипл редитељ/композитор из Суботице, 5. Средојевић Дејан др.филолошких наука из Новог Сада и 6. Мишић Бојана кореограф из Београд. Остале информације: Понуда се даје на српском језику. Понуда са варијантама није дозвољена. Рок за подношење понуда је 27 август 2014. године до 10,00 часова. Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца (буду примљене у писарницу Наручиоца) до 27. августа 2014. године до 10,00 часова. Отварање понуда обавиће се у позоришту у Суботици, Сенћански пут 71- дана 27. августа 2014. године, у 11:00 часова. Отварање понуда је јавно. Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. * Нручилац је дужан да истог дана када је донео Одлуку о покретању поступка објави Обавештење о покретању поступка и Конкурсну документацију

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ Б