Javne nabavke

Jnmv-usluga-fizičko obezbeđenje-čuvanje objekta

26.03.2014

  ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИуслуга физичког обезбеђења/чувања објекта ОРН:79710000                        ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ              бр.9/14   дел.бр.628/2014 од 26.03.2014.год.                                                                 Март2014. Године                                                        СУБОТИЦА     КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА За ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ услуга физичког обезбеђења/чувања објекта ОРН:79710000           ЈНМВ бр.9/14                628/14     Конкурсна документација садржи:   Поглавље Назив поглавља Страна I Општи подаци о јавној набавци 2 II Подаци о предмету јавне набавке 3   III   Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара   5          IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.75.и 76.Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова. 5        V Упутство понуђачима како да сачине понуду 8 VI Образац понуде 13 VII   Образац структуре цене са упутством какода се попуни     VIII Образац трошкова 15 IX Образац изјаве о независној понуди 16   X Изјава о поштовању обавеза из чл.75.став 2.ЗЈН 17   XI Модел уговора 18       I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ     1. Подаци о наручиоцу Наручилац: Народно позориште- Narodno Kazalište-Népszinház Адреса:Суботица, Сенћански пут 71 ПИБ:100959817, матични број:08009295 Интернет страница:www.suteatar.org     2. Врста поступка јавне набавке Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.   3. Предмет јавне набавке мале вредностибр.:9/14             628/14 УСЛУГА физичког обезбеђења/чувања објекта ОРН: 79710000             4. Контакт (лице или служба) Лице (или служба) за контакт Лаура Балинт дипл.правник; службеник јавне набавке Email   laura.balintp@gmail.com, број телефона:+381 024 554 167   5.Циљ поступка:Поступак се води ради закључења уговора о јавној набавци.     II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ   1. Предмет јавне набавке мале вредности: УСЛУГА физичког обезбеђења/чувања објекта ОРН: 79710000         III Врста, техничке карактеристике,квалитет, количина и опис добара     ВРСТА услуге:Физичко обезбеђење објекта.     ПЕРИОД пружања услуге:у трајању од 9 месеци април-децембар 2014.године, 12 сати- ноћна смена.   Адреса места које се обезбеђује: сцена Јадран“, Суботица,Парк Рајхл Ференц 12 Физичко обезбеђење објекта може да врши лице сертификовано за такве услуге.                 IV.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА       Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 1)    Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 2)    Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре(чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 3)    Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде(чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона); 4)    Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 5)    Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке(чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона). 6)    Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине(чл. 75. ст. 2. Закона).       УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА     Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:   1)   Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда: 2)   Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ:Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) 3)   Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 4)   Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ:Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; Предузетници:Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда Физичка лица:Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова. Доказ мора бити издат након слања позива за подношење понуда; 5)   Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 6)   Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона 7)   Услов из члана чл. 75. ст. 2. - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу X).Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.     Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.   Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.   Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.   Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.   Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.   Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.   Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.   Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.       V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ     1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА   Понуђач подноси понуду на српском језику.       2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА   Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. Понуду доставити на адресу: Народно позориште, Суботица, Сенћански пут 7са назнаком: ,,Понуда за јавну услуга физичког обезбеђења/чувања објекта ОРН:79710000     ЈНМВ бр9/14   628/14- НЕ ОТВАРАТИ”.Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца 04 .04.2014.године до 8,00 сати.   Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде.У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.   Понуда мора да садржи: Све тражене елементе   3. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ   У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Народно позориште; Суботица, Сенћански пут 71 „Измена( допуна, опозив или измена и допуна) понуде за јавну набавкууслуга физичког обезбеђења/чувања објекта ОРН:79710000     ЈНМВ бр: 9/14     628/14- НЕ ОТВАРАТИ” На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.   4. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ   Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност,са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.   Цена је фиксна и не може се мењати. Ако је у понуди исказана неуобичајено .ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92.Закона. Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.   5. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ   Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуде. Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ бр9/14       628/14. Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију. Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20.Закона.   6. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА   После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93.Закона). Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.     7. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА   Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“. Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.У случају истог гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке.   8. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА   Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име. Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.Захтев за заштиту права се доставља непосредно, факсомна број.+38124 552 649или препорученом пошиљком са повратницом.Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. Ова одредба се не примењује ако подносилац захтева или са њим повезано лице није учествовало у поступку. Услучају подношења захтева за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације долази до застоја рока за подношење понуда. Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке, до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права [осим у случају преговарачког поступка из члана 36. став 1. тачка 3) Закона]. После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлукеза учеснике поступка, односно 10 дана од дана објављивања одлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки за подносиоце који нису учествовали у преговарачком поступку. Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 40.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број 50-016, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије). Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.   9. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН   Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149.Закона. У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112.став 2. Тачка 5.Закона.   10.ПРАВО УЧЕШЋА   Право учешћа у поступку има понуђач који испуњава услове из члана 75. И 76.Закона о ЈН и услове из конкурсне документације, а испуњеност услова доказује достављањем доказа према члану 77.Закона о јавним набавкама, а у складу са конкурсном документацијом где су услови ближе дефинисани.   11.ПОВЕРЉИВОСТ   Сваку страницу понуде која садржиподатке који су поверљиви за понуђача треба да у горњем десном углу садржи ознаку „ПОВЕРЉИВО“.   Наручилац је дужан да у току поступка обезбеди чување поверљивих података из понуде у складу са чланом 14.Закона о јавним набавкама.   Не сматрају се поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.   12.ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ   Наручилац може да изврши измену Конкурсне документације сагласно члану 63.Закона о јавним набавкама.   13.РОК за подношење ПОНУДЕ   Рок за подношење понуде је .04.04.2014.године до 8,00 сати. Отварање понуда отпочеће.04.2014. године у просторијама Наручиоца, са почетком у 10,00 сати.                                                                               VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ     Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуга физичког обезбеђења/чувања објекта ОРН:79710000       ЈНМВ бр:9/14       628 /14 1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ Име и презиме понуђача         Адреса понуђача:         Матични број понуђача:         Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):       Име особе за контакт:         Електронска адреса понуђача (e-mail):     Телефон:         Телефакс:         Број рачуна понуђача и назив банке:         Лице овлашћено за потписивање уговораи јмбг         2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:   А) САМОСТАЛНО   Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ   В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ         5) ОПИС ПРЕДМЕТА :услуга физичког обезбеђења/чувања објекта ОРН:79710000         Укупна цена без ПДВ-а         Укупна цена са ПДВ-ом       Рок и начин плаћања       Рок важења понуде       Рок извршења услуге                             Датум                                                                          Понуђач    М. П. _____________________________                          ______________________________                     VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ   Предмет ЈН Количина Јединична цена без ПДВ-а Јединична цена са ПДВ-ом Укупна цена без ПДВ-а Укупна цена са ПДВ-ом 1 2 3 4 5 (2x3) 6 (2x4) Чување од априла до краја децембра 2014.године   9 месеци                     УКУПНО:             Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: §  у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке; §  у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке; §  у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а. §  у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.       Датум: М.П. Потпис понуђача                         VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ     У складу са чланом 88.став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД                           УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ     Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.   Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.       Датум: Потпис понуђача                                 IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ     У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________, (Назив понуђача) даје:   ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ                                         Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке мале вредностибр.9/14       628/14 услуга физичког обезбеђења/чувања објекта ОРН:79710000       поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.                   Датум: М.П. Потпис понуђача                                       X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА           У вези члана 75.став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу     ИЗЈАВУ   Понуђач______________________________у поступку јавне број: 9/14   628/14 услуга физичког обезбеђења/чувања објекта ОРН:79710000           поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.                              Датум                                                                                            Понуђач   ________________                       М.П.                   __________________                         МОДЕЛ УГОВОРА На основу члана 61. Закона о јавним набавкама (''Сл.Гласник'' РС бр.124/2012), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације (“Сл.гласник РС” бр.29/13) и члана 23 Статута Народног позоришта,закључује се

                                                       УГОВОР

                                                   О JAВНОЈ НАБАВЦ

       услуга физичког обезбеђења/чувања објекта ОРН:79710000

  Закључен између: Народног позоришта- Narodnog kazališta- Népszinház Суботица, Сенћански пут 71,које заступа управник мрЉубица Ристовски(у даљем тексту: Наручилац) ПИБ 100959817, шифра делатности: 9004, матични број: 08009295, с једне стране и _____________________________________________ кога заступа__________________ ( у даљем тексту: Извршиоц), ПИБ:_____________, шифра делатности: ____________, матични број:____________________, с друге стране.   ПРЕДМЕТ УГОВОРА                                                             Члан 1. Предмет Уовора је услуга физичког обезбеђења/чувања објектаза-имовине Наручиоца и односи се на обезбеђење сцене „Јадран“ Суботица, Парк Рајхл Ференца 12 у свему према прихваћеној понуди Извршиоца број_______ од__________године, која је код Наручиоца заведена под бројем __________________од дана_______________________а која је саставни део овог уговора.                                                               Члан 2. Конкретне обавезе и задатке договарају Наручиоц и Извршиоц.(Чување 12 сати-ноћу). Ивршиоц одређује службеника обезбеђења који има задатак да делује превентивно и спречава нарушавање јавног реда и мира, незаконите радње, а у случају да дође до истих предузме адекватне мере до доласка надлежних служби.   ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА                                                             Члан 3. Уговорне стране прихватају цену коју је Извршиоц дао у својој Понуди. Укупна уговорена цена услуге износи____________________динара без ПДВ-а (словима: _______________________________________ 0/100) односно __________________________________________________динара са ПДВ-ом.     Цена је фиксна за уговорени период од априла 2014.године до 31.децембра 2014.године.                                                               Члан 4. Наручилац се обавезује да Извршиоцу исплати вредност услуге на следећи начин:месечно по фактури у законском року на рачун број:_____________________________________________________________________.                                                               Члан 5. Уговорне стране уговарају отказни рок од 30 дана, који тече од дана пријема отказа у писменом облику, одн.у случају грубе повреде Уговора исти се може одмах отказати уз састављање записника о повреди.   ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ                                                             Члан 6.   Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани овим Уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облагационим односима.                         Члан 7.   Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно. Уколико спор не може бити решен на начин из става 1. овог члана, уговорне стране уговарају надлежност стварно надлежног суда у Суботици.   Члан 8.   Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу овлашћена лица уговорних страна и овере печатом.                                                             Члан 9.   Наручиоц и Извршиоц ће након потписивања уговора, именовати лица која ће бити овлашћена за размену информација и предузимања потребних активности за извршавање овог уговора. 1.за Наручиоца:______________________________ 2.за Извршиоца:______________________________                                                                Члан 10.   Овај Уговор је сачињен у четири (4) истововетна примерка по два (2) за сваку уговорну страну.   Уговор је закључен у Суботици, дана __________________________.године.                Извршиоц                                                                      Наручиоц                                                                                                                           У п р а в н и к __________________________                                   мрЉубица Ристовски        (заступник)

cuvanje
конкурсна-чување