Javne nabavke

jnmv-Tehnička oprema

15.10.2013


ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ДОБРА-техничка опрема за обављање делатности; ознака из општег речника набавке је: 31000000, 32000000

 


ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
бр. 7 1528/13

 

 

 

 

 

Октобар 2013. године

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
За ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ДОБРА-техничка опрема за обављање делатности; ознака из општег речника набавке је: 31000000, 32000000


ЈН бр. 7 1528/13


Конкурсна документација садржи:

Поглавље Назив поглавља Страна
I Општи подаци о јавној набавци
II Подаци о предмету јавне набавке


III Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара


IV Техничка документација и планови,одн.документација о кредитној способности наручиоца у случају набавке финансијске услуге кредита.
V Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.75.и 76.Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова.
VI Упутство понуђачима како да сачине понуду

VII Образац понуде

VIII Модел уговора
IX Образац трошкова припреме понуде

X Образац изјаве о независној понуди

 


I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ


1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Народно позориште- Narodno Kazalište-Népszinház
Адреса:Суботица, Сенћански пут 71
Интернет страница:www.suteatar.org


2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 7 1528/13 ДОБРА-техничка опрема за обављање делатности; ознака из општег речника набавке је: 31000000, 32000000

 


4. Контакт (лице или служба)
Лице (или служба) за контакт Лаура Балинт дипл.правник; службеник јавне набавке
Број факса:+38124 552 649, број телефона:+381 65 9554050

 

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
III Врста, техничке карактеристике,квалитет, количина и опис добара


1. Предмет јавне набавке мале вредности: ДОБРА-техничка опрема за обављање делатности; ознака из општег речника набавке је: 31000000, 32000000


2. Партије:
Партија 1. ТОНСКА опрема:
-ауторадио УБ 7000 са звучницима(4ком) БК2- 130 мм 1 ком
-CD player professsional-студијски 1 ком
-дигитални mix pулт тонски 32канала 1 ком
-токи воки professional 2 пара
-појачали за гитару комбо 200 W 1 ком
-студијске динамичке мониторске слушалице 1 ком
-кондензаторски кардиодни микрофон 2 ком
-просторни микрофон кондензаторски 1 ком
-динамички микрофон професионални вокал 2 ком
-динамички микрофон ниске осетљивости на микротонију 2 ком
-бежични ручни микрофон професионални 1 ком

Партија 2. СВЕТЛО
-Барндор клапна за рефлектор Роберт Јулиат 1kW 20 ком
-Рам за филтер за рефлектор Роберт Јулиат 1 kW 60 ком
-Циклорама 1 kw 4 ком
-Лед пројектор (рефлектор) 8 ком
-филтери за рефлектор 10 ком

 

 

 


III. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА


V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);
4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона).
6) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).

 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА


Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова.
Доказ мора бити издат након слања позива за подношење понуда;
4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
5) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона - Доказ:...................[навести дозволу за обављање делатности која је предмет јавне набавке и назив надлежног органа за издавање дозволе], коју понуђач доставља у виду неоверене копије. Дозвола мора бити важећа.
6) Услов из члана чл. 75. ст. 2. - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XII). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.


Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

 

VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ


1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.
Образац понуде и Изјава понуђача о испуњености услова из чл.75.став 1.тачка 5 Закона о јн биће састављена и на мађарском језику.


2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Народно позориште, Суботица, Сенћански пут 7 са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку ДОБРА-техничка опрема за обављање делатности; ознака из општег речника набавке је: 31000000, 32000000


ЈН бр 7 1528/13- НЕ ОТВАРАТИ". Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца 14.10..2013.године до 9,00 сати.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи:
Све тражене елементе:-Образац понуде
-Изјаву

ПАРТИЈЕ
Понуђач може да поднесе понуду за једну или обе партије.

Понуђач је дужан да у понуду наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на једну партију.
Докази из чл-75. и 76.Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две партије, не морају бити достављени за сваку партију посебно, одн. Могу бити достављени у једном примерку за обе партије.


3. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Народно позориште; Суботица, Сенћански пут 71 „Измена понуде за јавну набавку ДОБРА-техничка опрема за обављање делатности; ознака из општег речника набавке је: 31000000, 32000000

ЈН бр 7 1528/13- НЕ ОТВАРАТИ"
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

4. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено .ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

5. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр 7 1528/13.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

6. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.


7. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена".
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.У случају истог гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке.

8. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, факсом на број.+38124 552 649 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. Ова одредба се не примењује ако подносилац захтева или са њим повезано лице није учествовало у поступку.
У случају подношења захтева за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације долази до застоја рока за подношење понуда.
Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке, до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права [осим у случају преговарачког поступка из члана 36. став 1. тачка 3) Закона].
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке за учеснике поступка, односно 10 дана од дана објављивања одлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки за подносиоце који нису учествовали у преговарачком поступку.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 40.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број 50-016, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије).
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

9. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112.став 2. Тачка 5.Закона.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ


Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку -
ДОБРА-техничка опрема за обављање делатности; ознака из општег речника набавке је: 31000000, 32000000
ЈН б:7 1528/13
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Име и презиме понуђача


Адреса понуђача:


Матични број понуђача:


Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):
Број, датум и место издавања пасоша:

Име особе за контакт:


Електронска адреса понуђача (e-mail):

Телефон:


Телефакс:


Број рачуна понуђача и назив банке:


Лице овлашћено за потписивање уговора

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

 

 


5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ. ДОБРА-техничка опрема за обављање делатности; ознака из општег речника набавке је: 31000000, 32000000

 

 

Укупна цена без ПДВ-а


Укупна цена са ПДВ-ом

Рок и начин плаћања

Рок важења понуде

Рок извршења услуге

 

Датум Понуђач
М. П.
_____________________________ ________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Предмет ЈН Количина Јединична цена без ПДВ-а Јединична цена са ПДВ-ом Укупна цена без ПДВ-а Укупна цена са ПДВ-ом
1 2 3 4 5 (2x3) 6 (2x4)
Кратак опис предмета ЈН 100
Кратак опис предмета ЈН 10
УКУПНО:

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
 у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
 у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;
 у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
 у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.
Датум: М.П. Потпис понуђача

 

 

 

 

 


VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ


У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.


Датум: М.П. Потпис понуђача

 

 

 

 

 


IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ


У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(Назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИПод пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке бр. 7 1528/13 ДОБРА-техничка опрема за обављање делатности; ознака из општег речника набавке је: 31000000, 32000000

 

Бр 6/13, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

 

Датум: М.П. Потпис понуђача

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

 

 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу


ИЗЈАВУ

Понуђач______________________________ у поступку јавне набавке ДОБРА-техничка опрема за обављање делатности; ознака из општег речника набавке је: 31000000, 32000000


бр. 6/13 поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

 

Датум Понуђач

________________ М.П. __________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


МОДЕЛ УГОВОРА

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама (''Сл.Гласник'' РС бр.124/2012), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације ("Сл.гласник РС" бр.29/13) и члана 23 Статут Народног позоришта, закључује се


УГОВОР
О JAВНОЈ НАБАВЦИ
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ


Закључен између:Народног позоришта- Narodnog kazališta- Népszinház Суботица, Сенћански пут 71,које заступа управник мрЉубица Ристовски(у даљем тексту: Наручилац) ПИБ 100959817, шифра делатности: 9004, матични број: 08009295, с једне стране
и
_____________________________________________ кога заступа__________________(у даљем тексту: Добављач), ПИБ:_____________, шифра делатности: ____________, матични број: ____________________, с друге стране.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет Уовора је набавка ДОБАРА___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.Врста, количина и цена робе, исказане су у спецификацији Наручиоца и прихваћеној Понуди Извршиоца број: __________________________
Понуда са спецификацијом из става 2.овог члана, чини саставни део овог Уговора.


Члан 2.
Добављач се обавезује да ће робу доставити наручиоцу у року од 30 дана рачунајући од дана потисивања уговора.


Члан 3.

Добављач гарантује да ће услуга из члана 1. овог Уговора бити квалитетна и без грешака.
Уколико роба не буде како је назначено у ставу 1. овог члана, Наручилац може раскинути овај Уговор.

 

 

ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 4.

Уговорне стране прихватају цену коју је Извршилац дао у својој Понуди.
Укупна уговорена цена услуге износи____________________динара без ПДВ-а (словима: _______________________________________ 0/100)
односно __________________________________________________динара са ПДВ-ом.


Члан 5.
Уговорена цена се може мењати, уколико се стекну услови. До промене цене (корекције уговорене цене) може доћи током реализације уговора у случају ако средњи курс Еура код НБС (Народне банке Србије) порасте за више од 5% у односу на средњи курс за Еуро код НБС на дан отварања понуда. Корекција цене се може извршити за наведени проценат.
У случају да су се стекли услови за промену цене, Извршилац је обавезан да поднесе Наручиоцу, у писменој форми, захтев за промену цена, са списком услуга за које захтева промену цена, уз образложење.
Наручилац се обавезује да у року од 5 дана од дана пријема захтева, обавести Извршиоца да ли прихвата промену цена односно да да сагласност на промену цене.
Уколико су стране сагласне са променама цена, мора се закључити Анекс уговора.
Нове цене се могу примењивати само на будуће услуге.

Члан 6.

Наручилац се обавезује да Добављачу исплати вредност услуге на следећи начин: по фактури у законском року, на текући рачун број: _________________________________, ________________________ банка.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 7.

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани овим Уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облагационим односима.

Члан 8.

Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно.
Уколико спор не може бити решен на начин из става 1. овог члана, уговорне стране уговарају надлежност стварно надлежног суда у Суботици.

Члан 9.
Овај Уговор је сачињен у четири (4) истововетна примерка по два (2) за сваку уговорну страну.

Уговор је закључен у Суботици, дана __________________________.године.

 


Добављач Наручиоц У п р а в н и к
__________________________ мрЉубица Ристовски